chopsticks
nom) work great 050913
...
Doar :) 050913
...
pete as my coworker says, "yum yum din sum" 050913
...
karasu o hashi kudasai 050913
what's it to you?
who go
blather
from