shuf
not you not shuffle 021009
...
hgfg jh 030525
...
niska sing 030525
...
god you'll shuf 030525
...
the shogun of harlem sho nuf 030525
...
white_wave i can't i shuf uf? 040226
what's it to you?
who go
blather
from