forme
Kleh Ver ~

Vieshtin neenach
Vieshtin hurru
Vieshtin Kazah
Allom Ki Vurru

~
021028
...
Kleh Ver ~

Ayelyn kindra
Nawsh tinah yahk
Meen Zephordra
Ayevyn T'yahk

~
021029
...
Kleh Ver ~

Burash lahktin
Jilon teeht
Saydruk tallahk
Jilon teeht

~
021030
...
Kleh Ver ~

Sankrah Tesh veentihk
Mansin Tesh varnahk
Garun Tohl Garun
Shyne Kloo Tesh vishtanahk

~
021112
...
Kleh Ver ~

Listoreh Nasinktu
Ulique Pansanulahk
Restinu Dalk Kata
Waline Fank Ulishtah

~
021116
...
Kleh Ver ~

Kwahl Kin Shashtin
Egeht Min Caulrashtin
Neezvine Dawlah
Loopsine Uyalah

~
021117
what's it to you?
who go
blather
from